Aktuální počet přijatých žádostí: 42356

STOP-STAVY PRO PŘIPOJENÍ NA VODOHOSPODÁŘSKOU INFRASTRUKTURU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

PVS jako pověřený správce a PVK jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy Vás informujeme, že z
důvodu nedostatečné kapacity nelze povolovat bez podmínky nebo kapacitního omezení napojení nově plánované zástavby na
stávající vodohospodářskou infrastrukturu ve vyznačených oblastech viz mapový podklad.

Dále upozorňujeme , že dle vyhlášky č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů je dle § 19 ods. 11 požadováno provést v případě, že nová kanalizace odvádí odpadní vody na jednotnou kanalizaci v projektové dokumentaci na náklady investora posouzení stávajících odlehčovacích komor, které budou novou stavbou ovlivněny. Při stanovení hodnot posouzení stávajících odlehčovacích komor lze postupovat racionální metodou u malých lokalit nebo simulačním modelem u velkých lokalit. Pokud posouzení prokáže, že kanalizací nelze odvést zvýšené množství vod nebo prokáže zhoršení poměrů ředění nad rámec platného kanalizačního řádu, nesmí být předmětná výstavba bez stanovených podmínek na stávající kanalizaci napojena. Celkové posouzení včetně výstupů nám bude spolu s projektovou dokumentací předloženo k vyjádření. Vyhotovení posouzení lze objednat u správce vodohospodářské infrastruktury PVS na posouzeni-ok@pvs.cz.

V připraveném mapovém podkladu jsou orientačně zobrazeny oblasti, u kterých podmínky napojení nebo posouzení bude PVS a PVK vyžadovat vzhledem známým limitním hodnotám. Vyznačené oblasti s limitními hodnotami pokrývají rozsah stávající zástavby a výhledových ploch stanovené dle Generelu zásobování pitnou vodou a Generelu odvodnění. Upozorňujeme, že rozsah oblastí může být pozměněn dle místa napojení nové výstavby a může se v čase měnit dle výstavby vodohospodářské infrastruktury.

Stop-stav a kapacitní omezení se vztahuje na nové projekty a změny projektů (staveb) s navýšením s navýšením množství odváděných vod a odběru pitné vody. V případě individuální / dílčí výstavby a občanské vybavenosti může být, pokud to kapacitní podmínky souvisejících objektů
umožní, znovu posouzeno napojení. Žádost o posouzení napojení výstavby podejte přes vyjadřovací portál "Vyjádření PVS a PVK ke studii".

Mapový podklad stop stavů na území hl. m. Prahy