Aktuální počet přijatých žádostí: 28964

STOP-STAVY PRO PŘIPOJENÍ NA VODOHOSPODÁŘSKOU INFRASTRUKTURU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

PVS jako pověřený správce a PVK jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy Vás informujeme, že z
důvodu nedostatečné kapacity nelze povolovat bez podmínky nebo kapacitního omezení napojení nově plánované zástavby na
stávající vodohospodářskou infrastrukturu ve vyznačených oblastech.

Vyznačené oblasti pokrývají rozsah stávající zástavby a výhledových ploch stanovené dle Generelu zásobování pitnou vodou a
Generelu odvodnění, upozorňujeme že rozsah oblastí může být pozměněn dle místa napojení nové výstavby.

Stop-stav a kapacitní omezení se vztahuje na nové projekty a změny projektů (staveb) s navýšením počtu ekvivalentních obyvatel.
V případě individuální / dílčí výstavby a občanské vybavenosti může být, pokud to kapacitní podmínky souvisejících objektů
umožní, znovu posouzeno napojení. Žádost o posouzení napojení výstavby podejte přes vyjadřovací portál "Vyjádření PVS a PVK ke studii".

Mapový podklad stop stavů na území hl. m. Prahy